Kako pridobiti brezplačne CPE?

ISACAPogoji za objavo podatkov imetnikov
strokovnega naziva preizkušeni revizor informacijskih sistemov
in Certified Information Systems Auditor

(zadnjič ažurirano: 11. 1. 2011)

Slovar kratic:
SIR = Slovenski inštitut za revizijo
PRIS = Preizkušeni revizor informacijskih sistemov
ISACA = Information Systems Audit and Control Association
CISA = Certified Information Systems Auditor
CPE = Continuing Professional Education

 

 

Pogoj

SIR-PRIS

SIR-PRIS

ISACA-CISA

Komentar

 

 

Od prvega podaljšanja po 30.1.10

Do konca tekočega obdobja

Od 1.12.2009

SIR:
Obstoječe točke  dodatnega  izobraževanja se spremenijo v ure v razmerju ena ura za eno točko

1

Število potrebnih točk za osnovni naziv

Min 80 točk v 2 letih

Min 60 točk v 2 letih

Min 20 CPE ur letno, min 120 CPE ur v treh letih

ISACA:
- obdobje se vedno začne 1. januarja
- za nove imetnike velja, da se število CPE ur od pridobitve naziva do 1. januarja tekočega leta prenese v naslednje leto
SIR:
- obdobje se začne od datuma objave
- imetnik lahko zaprosi SIR za sorazmerno zmanjšanje število točk,  če se ne more udeleževati izobraževanj, pri čemer mora  predložiti dokazila o razlogu svoje nezmožnosti) (npr. porodniški dopust,  bolezen)

2

Število potrebnih točk za vsak dodatni naziv

Dodatnih 40 točk v 2 letih

Dodatnih 30 točk v 2 letih

 

ISACA:
- CPE ure se lahko uporabijo za več nazivov, če vsebina izobraževanja pokriva področja ustreznih nazivov

3

Definicija točke/CPE

1 točka = 45 minut

1 točka = 45 minut

1 CPE ura = 50 minut

 

4

Definicija obračunske strani

(število  znakov brez presledkov  +  število  besed) :1.900

 

 

 

5

Organizator izobraževanj

Min 60 % ur z  udeležbo  ali  predavanjem  na  raznih  oblikah  izobraževanja,  ki  jih  organizira  SIR

 

 

 

 

Aktivnost

SIR-PRIS

SIR-PRIS

ISACA-CISA

Komentar**

 

 

Od prvega podaljšanja po 30.1.10

Do konca tekočega obdobja

Od 1.12.09

SIR:
Obstoječe točke  dodatnega  izobraževanja se spremenijo v ure v razmerju ena ura za eno točko

1

Ura predavanja na mednarodnem simpoziju ali konferenci  

3,5 točk

3,5 točk

Glej 2 in 3

 

2

Ura  samostojne  izvedbe  novega* predavanja,  za  katero  je pripravljeno tudi gradivo

3,5 točk

3,5 točk

5 CPE ur

 

3

Ura samostojne  izvedbe ponovljenega predavanja, za katero že  obstaja gradivo, ali ura samostojne  izvedbe novega* predavanja brez gradiva

3,0 točk

3,0 točk

1 CPE ura

ISACA:
- CPE ure se dobijo samo za drugo ponovitev, za naslednje pa le, če se predavanje bistveno spremeni

3a

Ura ažuriranja gradiva za samoizobraževanje ali online seminar

-

-

1 CPE ura (max dvakratnik trajanja seminarja)

 

4

Ura sodelovanja pri novem* predavanju, za katero  je pripravljeno  tudi gradivo 

3,0 točk

3,0 točk

 

 

5

Ura  sodelovanja  pri  ponovljenem  predavanju,  za  katero  že obstaja gradivo, ali ura sodelovanja pri novem* predavanju brez gradiva 

2,5 točke

2,5 točk

 

 

6

Ura udeležbe na simpoziju, konferenci, seminarju, delavnici 

1,0 točka
1 točka = 45 minut

1,0/0,9/0,7 točk

1 CPE ura = 50 minut

SIR:
- Predložiti originalno potrdilo o udeležbi na izobraževanju, ki se glasi  na imetnika naziva
- Dokazilo o  trajanju  izobraževanja
- Dokazilo,  da  je  na  izobraževanju  sodeloval  kot predavatelj  in  o  trajanju  predavanja
- Predložiti  na  vpogled  gradivo  o izobraževanju ter program izobraževanja ISACA:
Predložiti potrdilo:
- imetnik naziva
- izvajalec
- naziv
- datum
- število CPE ur

7

Opravljen izpit podiplomskega študija 

6,0 točk

-

Število tednov predavanj

SIR:
- uradno potrdilo o opravljenih  izpitih na podiplomskem doktorskem študiju, ki ga  izda visokošolska organizacija
ISACA:
- 1 semester = 15 tednov = 15 CPE ur
- 1 kvartal = 10 tednov = 10 CPE ur

7a

Opravljen izpit ISACA

-

-

Število izpitnih ur

ISACA:
Npr. Izpit traja 4 ure = 4 CPE ure

7b

Opravljen ustrezen predmet na univerzitetnem študiju, vključno z online predmeti

-

-

Število tednov predavanj

ISACA:
- 1 semester = 15 tednov = 15 CPE ur
- 1 kvartal = 10 tednov = 10 CPE ur

8

Udeležba na  izobraževanju za pridobitev naziva, ki ga podeljuje Inštitut

10,0 točk

-

 

SIR:
- uradno  potrdilo,  da  je  bil  na  izobraževanju,  ki  ga organizira  inštitut  za  pridobitev  nazivov,  prisoten  vsaj  75  %  predvidenih  ur izobraževanja

9

Obračunska  stran  avtorja  strokovnega  ali  znanstvenega prispevka, objavljenega v  tuji ali domači strokovni ali znanstveni publikaciji

1,0 točka

0,8 točke

-

SIR:
- predložiti  izvod publikacije, v kateri  je bil strokovni ali  znanstveni prispevek objavljen
- predložiti besedilo v elektronski obliki, napisano z urejevalnikom MS Word, s čimer je omogočen  izračun  obračunskih  strani; 
- zmanjšanje sorazmerno  s  številom  soavtorjev prispevka
- kot publikacije se ne štejejo tiste, ki izhajajo pogosteje kot enkrat mesečno

9a

Ura priprave objave

-

-

1 CPE ura

ISACA:
- predložiti kopijo ali spletni naslov
- za knjige in monografije predložiti kazalo in naslovno stran

10

Prebran prispevek v domači ali tuji strokovni publikaciji

2,0 točki (max 50% potrebnih ur drugega dodatnega izobraževanja)

-

Glej 11

SIR:
- predložiti  seznam  strokovnih  ali  znanstvenih  prispevkov,  ki  jih  je  nosilec prebral  v obravnavanem obdobju:
- naslov prispevka
- avtor prispevka
- podatki o izvodu publikacije, kjer je prispevek dostopen

11

Samoizobraževanje

Glej 10

-

1 CPE ura = 50 minut

ISACA:
- predložiti dokazilo o uspešno opravljenem samoizobraževanju

12

Uspešno opravljen ISACA Journal kviz

-

-

1 CPE ura

- lahko se šteje za več nazivov

13

Uspešno opravljen ISACA e-simpozij kviz

 

 

Max 3 CPE ur/en kviz

- lahko se šteje za več nazivov

14

Ura mentorstva

-

-

1 (max 10 CPE ur/leto)

ISACA:
- namenjene določenem posamezniku(om)
- izobraževanje, priprava ter pomoč kandidatom za CISA izpit
- načrtovanje kariere s pridobitvijo ISACA strokovnega naziva, na ravni podjetja, odseka ali posameznika

15

Ura prostovoljnega dela

-

-

1 (max 10 CPE ur/leto)

ISACA:
- za ISACA in druge organe, ki prispevajo k strokovnemu razvoju na področju revizije in kontrole informacijskih sistemov

16

Ura sodelovanja v SIR/ISACA odborih in delovnih skupinah

število točk določi strokovni svet 

-

1 (max 10 CPE ur/leto)

SIR:
- sodelovanje v  delovnih  skupinah,  ki  jih  ustanovi  strokovni  svet  Slovenskega inštituta za revizijo za izvajanje nalog iz svojih pristojnosti
ISACA:
- aktivnosti vključujejo ažuriranje spletnih strani odseka
- lahko se šteje za več nazivov

17

1 vprašanje, sprejeto na ISACA odboru za pregled CISA vprašanj

-

-

2 CPE uri

ISACA:
- lahko se šteje za več nazivov

18

Prodajne/tržne predstavitve

-

-

max 10 CPE ur/leto

ISACA:
velja  za področje ocenjevanja informacijskih sistemov


*za novo predavanje se šteje predavanje, pri katerem je nova vsaj polovica vsebine
** SIR lahko zahteva tudi dodatna dokazila, ISACA vsako leto naključno izbere imetnike, od katerih zahteva, da posredujejo dokazila.

Viri:
Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za revizorje, preizkušene računovodje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnike, preizkušene revizorje informacijskih sistemov in preizkušene davčnike
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?stevilka=143&urlid=20104
http://www.si-revizija.si/o_siru/dokumenti/akti/prav-dodat_izob-StrNazivi.pdf

The Certified Information Systems Auditor Continuing Professional Education Policy
http://www.isaca.org/Certification/CISA-Certified-Information-Systems-Auditor/Documents/CISA-CPE-English.pdf
http://www.isaca.org/Certification/Pages/How-to-Earn-CPE.aspx
http://www.isaca.org/Certification/Pages/CPE-for-Mentoring.aspx