ISACA :: Slovenski odsek :: Navigacija
ISACA :: Slovenia Chapter


Certifikat CGEIT – Certified
in the Governance of Enterprise IT

Certifikat CGEIT je namenjen strokovnjakom, ki upravljajo, svetujejo in / ali ki kako drugače podpirajo upravljanje ITja v podjetju in daje priznanje njihovemu znanju in strokovnosti.

Nabor znanj; sposobnosti in izkušnje:

 • Ogrodje upravljanja IT
 • Strateško usklajevanje
 • Prispevanje vrednosti
 • Upravljanje tveganj
 • Upravljanje virov
 • Merjenje učinkovitosti.


CGEIT v primerjavi s CRISC

CGEIT je za IT in poslovne strokovnjake, ki imajo pomembno upravljavsko ali svetovalno vlogo, ki se nanaša na upravljanje IT in vključuje upravljanje tveganja.
CRISC je za IT in poslovne strokovnjake, ki upravljajo tveganje na operativni ravni.


CGEIT v primerjavi s CISA

CGEIT je za strokovnjake, ki upravljajo razvoj, razširitev in vzdrževanje procesa upravljanja IT in IT tveganj.
CISA je za IT strokovnjake, ki izvajajo neodvisne preglede kontrol in operativne učinkovitosti.


CGEIT v primerjavi s CISM

CGEIT je za posameznike, ki upravljajo razvoj, razširitev in vzdrževanje procesa upravljanja virov in IT tveganj.
CISM je za posameznike, ki upravljajo, načrtujejo in nadzirajo ali pregledujejo informacijsko varnost vključno z identificiranjem in upravljanjem informacijskega varnostnega tveganja.


Zahteve za pridobitev certifikata

Vsaj 5 let izkušenj na področju razvoja, spremljanja ali vzdrževanja ogrodja upravljanja IT.
Vsaj 3 leta izkušenj na temeljnih področjih CGEIT.
Štejejo izkušnje, pridobljene največ 10 let pred vlogo oz. največ 5 let po opravljenem izpitu.
Opravljen izpit CGEIT, ki ga je možno opravljati dvakrat letno in sicer v juniju in decembru.
Spoštovanje etike ISACA.
Skladnost s politiko stalnega izobraževanja.


Domene CGEIT

Domena 1
Ogrodje upravljanja IT (25% izpitnih vprašanj):

 • Definiranje zahtev in ciljev upravljanja IT
 • Zagotavljanje obstoja ogrodja, ki temelji na ponovljivih procesih
 • Zagotavljanje optimalne vrednosti za organizacijo
 • Zagotavljanje neodvisnega pregleda skladnosti z zakonodajnim okvirjem
 • Vpeljevanje IT dobrih praks
 • Zagotavljanje primerne delitve vlog na lastništvom IT virov, podatkov in IT procesov.
 • Nenehno komuniciranje pomena in vrednosti upravljanja IT.

Domena 2
Strateško usklajevanje (15% izpitnih vprašanj):

 • Definiranje in implementacija ogrodja strateškega planiranja IT-ja
 • Aktivno sodelovanje pri načrtovanju vodenja IT
 • Zagotavljanje uporabe primernih politik in postopkov
 • Identifikacija in odprava neusklajenosti s strategijo
 • Podpora vrhnjemu vodstvu pri usklajevanju IT iniciativ s poslovnimi cilji
 • Zagotavljanje primernega procesa strateškega načrtovanja
 • Nadzor, ocenitev in poročanje o učinkovitosti in usklajenosti IT iniciativ s poslovnimi cilji
 • Spremljanje in ocenjevanje primernosti sedanje tehnologije ter koristi in tveganj uporabe prihajajočih novih tehnologij.

Domena 3
Prispevanje vrednosti (15% izpitnih vprašanj):

 • Zagotavljanje da poslovni del prevzema lastništvo in odgovornost za poslovne in organizacijske spremembe ter za izvajanje poslovnih procesov za vse pripadajoče IT investicije
 • Zagotavljanje da se investicije v IT izvajajo kot programi in vsebujejo vse aktivnosti in vložke, ki so potrebni za doseganje poslovne vrednosti
 • Zagotavljanje, da se IT investicije upravljajo v polnem ekonomskem ciklu, da je optimizirana vrednost
 • Zagotavljanje, da IT storitve podpirajo poslovne potrebe in omogočajo dodano vrednost
 • Zagotavljanje, da so vse storitve na voljo poslovanju s primerno ravnjo storitev.

Domena 4
Upravljanje tveganj (20% izpitnih vprašanj):

 • Usklajevanje upravljanja IT tveganj z ogrodjem upravljanja tveganja organizacije
 • Zagotavljanje, da se ogrodje upravljanja IT tveganja uporablja na vseh IT področjih
 • Zagotavljanje, da sta ocenjevanje in upravljanje tveganj vključena v celoten življenjski cikel informacij
 • Zagotavljanje, da so strategije upravljanja tveganj usmerjene v zmanjševanje tveganj in ga zmanjšujejo na sprejemljivo raven
 • Pravočasno poročanje ustreznim vodstvenim nivojem o škodnih dogodkih in izvedenih odzivih nanje
 • Vzpostaviti nadzorne procese, s katerimi se zagotavlja celovitost in učinkovitost procesov upravljanja tveganj.

Domena 5
Upravljanje virov (13% izpitnih vprašanj):

 • Zagotavljanje obstoja primernih politik za izobraževanje in razvoj osebja z namenom doseganja osebnih ciljev in ciljev organizacije
 • Razvoj in vzpodbujanje vzdrževanja evidenc razpoložljivih in potencialno razpoložljivih virov
 • Izvajanje analize odstopanj za ugotavljanje pomanjkanja glede na zahteve za zagotavljanje primernih poslovnih in IT virov
 • Zagotavljanje učinkovitega in uspešnega alociranja človeških virov na nove programe in projekte
 • Zagotavljanje integracije postopkov identificiranja, klasificiranja, alociranja in občasnega ocenjevanja virov v strateške in operativne plane in aktivnosti organizacije
 • Zagotavljanje da je IT infrastruktura standardizirana ter da je dosežena stroškovna opravičljivost
 • Zagotavljanje primernih politik za pridobivanje kadrov, strojne in programske opreme za učinkovito in uspešno izpolnjevanje potreb po virih.

Domena 6
Merjenje učinkovitosti (13% izpitnih vprašanj):

 • Skupaj s vodstvom organizacije določiti strateške IT cilje
 • Izdelava metrik rezultatov in učinkovitosti ter ciljnih vrednosti, ki vodijo k izpolnjevanju ciljev podjetja in ciljev IT
 • Uporaba zrelostnih modelov in drugih tehnik za ocenjevanje in poročanje o učinkovitosti podjetja
 • Uporaba neprestanih meritev učinkovitosti za identificiranje, določanje prioritet izboljševanja ter ukrepe vodstva
 • Pravočasno in točno poročati lastnikom in vodstvu organizacije o programih in uspešnosti IT-ja.


Priprave na izpit

CGEIT izpit temelji predvsem na terminologiji in osnovah, opisanih v dokumentih:

Cena izpita je 565 USD za zgodnje prijave (425 USD za člane) oziroma 615 USD (475 USD za člane).


Članstvo

člani ISACA imajo popust pri nakupu literature in stroških, povezanih s pridobitvijo in vzdrževanjem naziva (izpit, stroški vzdrževanja naziva).

Primer izračuna stroškov za člana ISACA skupaj z izpitom CGEIT:
Članarina ISACA
130 USD
Pristopnina s spletno prijavnico
10 USD
Članarina Slovenskega odseka ISACA
50 USD
Prihranek pri nakupu »CGEIT Review Manual 2011«
-30 USD
Prihranek pri nakupu »COBIT 4.1«
-115 USD
Popust pri plačilu izpita
-140 USD
Prihranek v prvem letu po včlanitvi
115 USD

Ne odlašajte – pridružite se nam še danes!


Povezave

Oglejte si tudi:
Prijava na izpit
Prijavnica za pridobitev certifikata.© Slovenski odsek ISACA 2022. Vse pravice pridržane!  |  Zadnja sprememba: 29. 7. 2016

To spletno mesto ne uporablja piškotkov!  |  Politika zasebnosti  |  Sporočite nam svoje mnenje.

Nekatere strani in obrazci za delovanje uporabljajo JavaScript.